top of page

آزار و اذیت مذهبی در جهان عرب

آزار و اذیت مذهبی در جهان عرب

آزار و شکنجه مذهبی برای قرن‌ها موضوعی دائمی در جهان عرب بوده است و بسیاری از اقلیت‌های مذهبی با تبعیض، آزار و اذیت و حتی خشونت روبرو بوده و هستند.

در این مقاله به بررسی وضعیت 11 کشور عربی می پردازیم و برخی از چالش های پیش روی اقلیت های مذهبی را مد نظر قرار می دهیم .

آزار و شکنجه مذهبی در بسیاری از کشورهای عربی، از جمله موضوعات مهم مذهبی است
اقلیت ها اغلب با تبعیض، آزار و اذیت و حتی خشونت روبرو هستند.
پیشرفت در ترویج آزادی مذهبی، هنوز راه درازی در پیش دارد  تا اینکه بتوان با اطمینان گفت که همه شهروندان از این آزادی برخوردارند و می توانند بدون توجه به مذهبشان، به طور مساوی با آنها رفتار می شود.

به عنوان مثال برای برخی از کشورهای عربی

Religious persecution in the Arabic world
bottom of page