top of page

آزار و اذیت سیاسی در جهان عرب

آزار و اذیت سیاسی در جهان عرب

آزار و شکنجه سیاسی یک موضوع جدی و جاری در بسیاری از کشورهای عربی است. افرادی که دارای عقاید یا وابستگی های سیاسی متفاوت با رژیم حاکم هستند یا نظرات مخالفی دارند ،ممکن است با آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه و حتی اعدام مواجه شوند.

موضوع آزار و اذیت سیاسی در کشورهای عربی پیچیده و مداوم است و افراد بی‌شماری با آزار و اذیت و آوارگی روبرو هستند. برای جامعه بین المللی ضروری است که حمایت از پناهندگان را در اولویت قرار دهد و حمایت و منابع لازم را برای کمک به آنها برای ساخت زندگی جدید خود در امنیت فراهم کند. کشورهای میزبان باید ارائه دهنده پناهندگی به افرادی باشند که از آزار و اذیت سیاسی فرار می کنند و برای پایان دادن به آزار و اذیت سیاسی در این کشورها تلاش می کنند.

به عنوان مثال برای برخی از کشورهای عربی

Political persecution in the Arabic world
bottom of page