top of page

یک کارگر خارجی موقت در موقعیت های با دستمزد بالا یا کم دستمزد استخدام کنید

دستمزدی که برای این موقعیت پیشنهاد می‌شود تعیین می‌کند که آیا شما نیاز به درخواست ارزیابی تأثیر بازار کار تحت استریم موقعیت‌های با دستمزد بالا یا جریان برای موقعیت‌های با دستمزد پایین دارید، که هر کدام شرایط خاص خود را دارند.

اگر به یک کارگر موقت خارجی دستمزدی پیشنهاد می کنید که عبارت است از:

میانگین دستمزد ساعتی بر اساس استان یا قلمرو

منابع:

  • نرخ دستمزد در ستون 2 بر اساس آمار کانادا، بررسی نیروی کار 2019 (میانگین یک ساله) است.

  • نرخ دستمزد در ستون 3 بر اساس آمار کانادا، بررسی نیروی کار 2019 تا 2021 (میانگین 2 ساله) است.

bottom of page